Cơ hành và cách hoá giải

Nguyễn Minh

Cùng nghệ nhân, đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ nhang đền mẫu Linh Sơn Ngọc giải đáp về cơ hành và cách hóa giải trong Tín ngưỡng thờ mẫu Tam tứ phủ của người Việt.