Đại hội Đại biểu họ Mai Việt Nam Lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027

Nguyễn Nhung

Đại hội đại biểu họ Mai lần thứ nhất (2022 - 2027), diễn ra vào ngày 10/4/2022

 

Minh Ngọc