Dừng tổ chức chợ Viềng 2021

Chợ Viềng 2021 sẽ không được tổ chức theo đề nghị trước đó của UBND huyện Vụ Bản gửi UBND tỉnh Nam Định.