HỘI THẢO HỌ MAI VIỆT NAM TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT

Lương Bích Ngọc

Hội thảo Họ mai Việt Nam toàn quốc Lần thứ nhất. Với chủ đề: “Đóng góp của họ Mai Việt Nam trong lịch sử dân tộc - Phương hướng hoạt động của Hội đồng dòng họ Mai Việt Nam”.