Hướng nghiệp công nghệ số

Nguyễn Nhung

Giáo dục hướng nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số 4.0 đặt ra cơ hội và thách thức cho sinh viên, người lao động và starup khởi nghiệp đang là vấn đề nổi bật trong công tác giáo dục, khuyến học hiện nay. Trong nền kinh tế trí thức, trí thức và trí tuệ của con người và kỹ năng lao động trở thành lợi thế phát triển lớn nhất, quyết định nhất, do đó, công tác khuyến học, khuyến tài góp phần giúp xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời tới nguồn lao động chất lượng cao cho đất nước.

 

Minh Ngọc