Khi Giải Thoát Chúng Ta Đi Về Đâu?

Nguyễn Minh

Đây là một câu hỏi rất thú vị. Thật ra khi Đạo Phật đề cập đến giải thoát, thì ngay chữ giải thoát có ý nghĩa là giải thoát sự khổ, giải thoát phiền não, giải thoát vòng luẩn quẩn của nghiệp báo. Nói theo Đạo Phật thì con người của chúng ta đi luẩn quẩn trong vòng của nghiệp quả và phiền não.