Sàn giao dịch công nghệ

Nguyễn Minh

Thị trường khoa học và công nghệ là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ. Để phát triển thị trường khoa học và công nghệ, các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm đến loại hình tổ chức trung gian, trong đó có sàn giao dịch công nghệ.

san-khcn-tdse-1638407728.jpg

Sàn giao dịch công nghệ được xem là tổ chức quan trọng, có vai trò cốt lõi trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ, là nền tảng cho các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, đánh giá khoa học, định giá công nghệ. Gắn kết, tạo lập không gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm công nghệ. Sàn giao dịch công nghệ là nơi tập trung hoạt động giao dịch công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thực trạng tiếp cận thông tin, tư vấn trao đổi về công nghệ, thiết bị còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu hoặc chưa liên kết được giữa cung và cầu công nghệ, thiết bị; hoạt động gặp gỡ tiếp xúc, đặt hàng trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà nghiên cứu còn chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tích hợp, gắn kết sàn giao dịch công nghệ với các hoạt động tổ chức chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) sẽ hạn chế được yếu điểm của Techmart khi chỉ được tổ chức trong thời gian ngắn, các hoạt động hỗ trợ, kết nối cung - cầu công nghệ sau sự kiện cũng như hằng ngày chưa được đẩy mạnh và chưa có kế hoạch dài hạn.

Sàn giao dịch công nghệ hoạt động dưới 2 hình thức: Sàn vật lý và sàn trực tuyến.

Sàn vật lý (sàn offline): Là nơi trưng bày, giới thiệu công nghệ; địa điểm diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa bên cung và bên cầu công nghệ hoặc có sự tham gia kết nối của các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ thông qua việc tổ chức các sự kiện hội thảo, triển lãm công nghệ, chuyển giao công nghệ; các nghiệp vụ môi giới, tư vấn, kết nối cung - cầu và các dịch vụ khoa học và công nghệ.

Sàn trực tuyến (sàn online): Là sàn thương mại điện tử chuyên về công nghệ - thiết bị, là nền tảng cho các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến công nghệ...