Tín ngưỡng mẫu tam phủ của người Việt - Thanh đồng và Mệnh đồng

Nguyễn Minh

Cùng nhệ nhân, đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn - chủ nhang đền Mẫu Linh Sơn Ngọc thông tin về Tín ngưỡng mẫu tam phủ của người Việt - Thanh đồng và Mệnh đồng