Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ánh Sáng Xanh

Nguyễn Minh

Lễ khai trương Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ánh Sáng Xanh

 

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý giáo dục Ánh Sáng Xanh được thành lập theo Quyết định số 233-2020/QĐ-HKHTLGDVN ngày 06/11/2020 của TƯ Hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam với mục đích nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu Khoa học – Tâm lý trong việc hỗ trợ các kĩ năng cho trẻ có rối loạn phát triển.

Minh Huy