Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Nguyễn Trọng Nghĩa Thăm Và Làm Việc Với Hội Khuyến Học Việt Nam

Nguyễn Minh

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 25 năm qua, sự ra đời, phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Ý chí, khát vọng, trình độ và sự thích ứng của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng được nâng cao. Hội đã tổ chức vận động xã hội từng bước hiện thực hoá mục tiêu giáo dục và đào tạo.

“Mục tiêu cao nhất là tất cả hành động để hiện thực hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên xã hội chủ nghĩa. Muốn như vậy thì phải học và phải rèn luyện, phấn đấu để xây dựng khát vọng vươn lên”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.