Đại học Đại Nam : Học để thay đổi

Trải qua 12 năm hoạt động (2017-2019) , trường Đại học Đại Nam đã ghi dấu ấn với nhiều nỗ lực và thành công, vừa phát triển vừa điều chỉnh ngày càng được khẳng định vững mạnh hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.