Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045

Lê Hải Lam

Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị sớm ban hành chiến lược phát triển GD-ĐT giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 để công tác triển khai kế hoạch giáo dục của địa phương đạt hiệu quả cao hơn.

Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Chiến lược) được Bộ GD&ĐT xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt quan trọng của ngành nhằm đề ra định hướng chiến lược cho phát triển đất nước nói chung, ngành GD-ĐT nói riêng trong thập niên tới và giai đoạn tiếp theo. Do vậy, việc chuẩn bị xây dựng Chiến lược được khởi động từ rất sớm, ngay sau khi Bộ GD&ĐT tiến hành đánh giá sơ kết tình hình thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020. Việc xây dựng Chiến lược được triển khai đồng thời, bám sát với nhiệm vụ tham mưu Tiểu ban Kinh tế - Xã hội xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. 

Tháng 3/2019, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 517/QĐ-BGDĐT thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 do Bộ trưởng trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 500/KH-BGDĐT ngày 11/6/2019 triển khai xây dựng Chiến lược kèm phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược.

Để có cơ sở khoa học xây dựng Chiến lược, Bộ GD&ĐT đã triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp Nhà nước trực tiếp cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn. Ngoài ra, nhiều đề tài, đề án cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ tham gia, phối hợp cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chỉ số, chỉ báo, báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược. Bộ cũng tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước và tổ chức một số hội thảo quốc tế phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược…

Từ tháng 3/2019 đến nay, hàng tháng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo và chủ trì các buổi họp, hội thảo xây dựng Chiến lược với sự tham gia của lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ, Tổ biên tập Chiến lược, chuyên gia để chia sẻ thông tin, thống nhất nhận thức về Chiến lược và cách làm, quy trình xây dựng Chiến lược, bảo đảm tính khoa học.

Đến tháng 11/2020, Bộ GD&ĐT cơ bản hoàn thành dự thảo lần thứ nhất Chiến lược và theo kế hoạch sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học góp ý cho dự thảo Chiến lược để xin ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, hoạt động chính trị, văn hóa – xã hội và nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ GD&ĐT sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng Chiến lược trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, việc trình các cấp thẩm quyền phê duyệt ban hành Chiến lược chỉ có thể thực hiện được sau khi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thông qua.